bitbay gieldy 710x100

Obiecany komunikat giełdy Bitcurex

W związku ze zdarzeniem z dn. 13.10.2016 opisanym w poprzednim komunikacie właściciel serwisów bitcurex.com/dascurex.com spółka Digital Future Sp. z o.o. Sp. K informuje, że nadal trwają prace nad przywróceniem serwisu bitcurex.com.

Obecnie trwa jeszcze audyt bezpieczeństwa i dopiero po jego przeprowadzeniu i wdrożeniu procedury naprawczej zostanie uruchomiony nowy serwis. Planowane uruchomienie serwisu do dnia 30.11.2016 jest aktualne.

Wstępne wyniki audytu wykazały konieczność przeprowadzenia weryfikacji dotyczącej kont użytkowników oraz ich sald, weryfikacje będą wykonywane na podstawie analizy:

– wszystkich przychodzących do serwisu przelewów w walutach PLN, EUR, USD

– wszystkich wpłat gotówkowych w walutach PLN, EUR, USD

– wszystkich wychodzących z serwisu przelewów w walutach PLN, EUR, USD

– wszystkich przychodzących transferów (zasilenia – wpłaty) w BTC/DASH

– wszystkich wychodzących transferów (wypłaty) w BTC/DASH

1. Użytkownicy, którzy złożyli formularz rezygnacji zamieszczony na stronie serwisu dn. 26.10.2016 – „wersja v1″ wraz ze wszystkimi załącznikami tzn. weryfikacja ich kont jest pozytywna a saldo jest możliwe do ustalenia na podstawie dostarczonych dokumentów, dostaną pocztą elektroniczną informację o wysokości potwierdzonego salda na dzień 13.10.2016. Informacje o wysokości zweryfikowanego salda będą wysyłane od dnia 10.11.2016.

Środki będą wypłacane w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia przez użytkownika salda oraz przesłania pocztą polską na adres korespondencyjny spółki Digital Future Sp. z o.o. Sp. K dyspozycji wypłaty. Formularz dyspozycji wypłaty zostanie przesłany drogą elektroniczną wraz z informacją o wysokości zweryfikowanego salda.

2. Złożenie „formularza v2″ – dotyczy użytkowników, którzy nie załączyli wszelkich wymaganych dokumentów, lub ich saldo jest niemożliwe do zweryfikowania na obecnym etapie. Użytkownicy są proszeni o wpisywanie w tytule wiadomości login użytkownika serwisu oraz dopisek „formularz v2”. Wszyscy użytkownicy, którzy nie wysłali formularza w wersji v1 proszeni są o niezwłoczne przesłanie formularza v2. Użytkownicy, którzy przesłali niekompletny formularz v1 zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o konieczności ponownego wysłania formularza v2 wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Użytkownicy, którzy wyrażają wolę pozostawienia środków w serwisie do czasu uruchomienia nowej wersji serwisu również zobowiązani są do wypełnienia formularza v2, ponieważ konieczna jest pełna weryfikacja wszystkich użytkowników serwisu.

W wyniku zdarzenia z dn. 13.10.2016 polegającego na nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w systemy informatyczne serwisu bitcurex.com/dashcure.com („działanie siły wyższej”) serwis będzie nie dostępny do dnia 30.11.2016 roku.

Procedura zwrotu środków:

1. Zwroty będą dokonywane tylko po przesłaniu formularza rezygnacji oraz wszystkich niezbędnych dokumentów w celu weryfikacji konta i salda użytkownika.

2. W przypadku możliwości ustalenia wysokości salda użytkownika w oparciu o bazę danych serwisu zwrot nastąpi w terminie do 7 dni od czasu dostarczenia wymaganego formularza wraz z załącznikami i złożenia dyspozycji wypłaty.

3. W przypadku braku możliwości ustalenia salda środków użytkownika w oparciu o pkt. 1 wszelkie zwroty będą realizowane po analizie wszystkich transakcji przychodzących oraz wychodzących wykonanych przez użytkownika.

4. W przypadku opisanym w pkt. 3 wypłaty będą realizowane w terminie do 60 dni od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów, z zastrzeżeniem, iż ustalenie sald musi nastąpić w terminie do 45 dni.

5. Serwis może zażądać dodatkowych dowodów w celu ustalenia salda użytkownika, w przypadku gdyby dostarczone dokumenty były niewystarczające. Serwis może wstrzymać wypłatę środków w przypadku gdy użytkownik nie będzie w stanie przedstawić dowodów potwierdzających operacje dokonane w serwisie, do czasu ich uzupełnienia.

6. Wypłaty będą realizowane tylko na rachunki oraz adresy zweryfikowane w serwisie bitcurex.com/dashcurex.com.

7. Wypłaty mogą być realizowane w BTC/DASH na adres wskazany w dyspozycji wypłaty, jednak musi być to adres zweryfikowany w serwisie.

8. Z przyczyn technicznych wypłaty środków zgromadzonych w BTC/DASH będą dokonywane od dnia 14.11.2016

9. Wypłaty środków w walutach PLN, EUR, USD będą realizowane zgonie z zapisami pkt. 1,2,3,4,5,6.

 

WZÓR „FORMULARZA V2”

FORMULARZ REZYGNACJI/WERYFIKACJI KONTA UŻYTKOWNIKA

Ja niżej podpisany/a

Imię:

Nazwisko:

Adres:

PESEL:

Nr. dok. tożsamości:

oświadczam iż działając w imieniu

1) własnym

2) firmy działającej pod nazwą ……………………………

LOGIN BITUREX/DASHCUREX: …………………………………………..

niniejszym rezygnuję ze świadczenia umowy przez Digital Future Sp. z o.o. Sp. K polegającej na korzystaniu z serwisu bitcurex.com/dashcurex.com oraz wnioskuję o zwrot posiadanych środków na dzień 13.10.2016.

niniejszym deklaruję chęć pozostawienia środków na moim koncie w serwisie bitcurex.com/dashcurex.com do dnia 30.11.2016. W przypadku nieuruchomienia serwisu do dnia 30.11.2016 rezygnuję ze świadczenia umowy przez Digital Future Sp. z o.o. Sp. K polegającej na korzystaniu z serwisu bitcurex.com/dashcurex.com oraz wnioskuję o zwrot posiadanych środków na dzień 13.10.2016.

Niniejszym oświadczam, że na dzień 13.10.2016 na moim koncie w serwisie bitcurex.com/dashcurex.com posiadałem/am następujące salda środków:

Należy podać saldo z możliwie największą dokładnością lub wskazać ostatnie znane saldo ze wskazaniem daty podanego salda.

BTC:

DASH:

PLN:

EUR:

USD:

Załączniki:

Potwierdzenie transakcji przychodzących – zasileń konta w bitcurex.com/dashcurex.com (potwierdzenie przelewów BTC, DASH, PLN, EUR, USD)

dotyczy wszystkich przelewów wykonanych do serwisu W przypadku braku możliwości wskazania konkretnego adresu portfela BTC użytkownika, konieczne jest wskazania jak największej ilości danych, które pozwolą zidentyfikować transakcje danego użytkownika.

Potwierdzenie adresu/adresów BTC/DASH połączonych z kontem w serwisie

wskazanie adresów wszystkich obecnych jak i historycznych połączonych z kontem w serwisie. Na podstawie tych adresów będzie dokonywana analiza transakcji z adresami należącymi do serwisu w celu ustalenia wartości środków przychodzących i wychodzących.

Potwierdzenie numeru rachunku/rachunków połączonych z serwisem

– Wskazanie wszystkich rachunków powiązanych z wpłatami i wypłatami z serwisu. W przypadku zmiany numeru rachunku podczas korzystania z serwisu konieczne jest wskazania wszystkich historycznych numerów rachunków.

Wyciąg z adresu BTC/DASH dotyczący transakcji przychodzących z serwisu

dostarczenie zestawienia wszystkich transakcji wykonywanych do i z serwisu z adresu btc/dash należącego do użytkownika znacznie przyśpieszy proces weryfikacji.

Kopia dokumentu tożsamości

– dowód osobisty lub paszport, wymagany zgodnie z procedurami AML/KYC

Potwierdzenie adresu zamieszkania (rachunek)

– adres jest wymagany zgodnie z procedurami AML/KYC, akceptujemy rachunki od dostawców mediów, telefonii komórkowej, banków, telewizji kablowej/satelitarnej itp.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celach administracyjnych związanych z działalnością serwisu www.bitcurex.com / www.dashcurex.com oraz w celu obsługi procesu rezygnacji ze świadczenia usług przez Digital Future Sp. z o.o. Sp. K.

Zapoznałem się z procedurą zwrotu środków dostępną na stronie bitcurex.com

Data i podpis

1 opinia o “Obiecany komunikat giełdy Bitcurex”

Dodaj opinię