bitbay gieldy 710x100

Nowy regulamin na giełdzie Bitbay

Od 23 marca obowiązuje nowy regulamin na polskiej giełdzie kryptowalut Bitbay:

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: „Regulamin”), w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”).

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez BitBay Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Zacisze 2 lokal 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SĄD REJONOWY KATOWICE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem KRS 0000373405 (dalej: „BitBay”), w ramach serwisu bitbay.net (dalej: „Serwis”) jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

3. System teleinformatyczny BitBay obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
4. Świadczenie przez BitBay usług drogą elektroniczną polega na zapewnieniu możliwości kojarzenia Użytkowników celem zawierania przez nich transakcji kupna lub sprzedaży bitcoin lub litecoin (dalej: „Kryptowaluty”) za pośrednictwem Serwisu (dalej: „Usługa”).

5. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:

a. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie ani częściowo);

b. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na  podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Użytkownik”).

6. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z  działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

7. BitBay zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez bitbay.net do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem bitbay.net/privacy-policy.

8. Świadczenie Usługi odbywa się odpłatnie. Szczegółowe zasady pobierania opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, znajdujący się pod adresem bitbay.net/fees .

9. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zarejestrowania konta w Serwisie.

 

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUGI OBJĘTEJ REGULAMINEM

 

1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies.

2. BitBay aktualizuje dane, o  których mowa w  ust. 1 w  przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej Usługi, poprzez przekazanie takich informacji na adres e-mail podany przy rejestracji. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu.

3. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę bitbay.net. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na  wyłączne ryzyko Użytkownika, z  wyłączeniem odpowiedzialności BitBay, chyba że szkoda powstała w wyniku takiego działania powstała z winy BitBay.

4. Serwis korzysta z klienta BITCOIN/ LITCOIN dostępnego pod adresem www.bitcoin.org / www.litecoin.pl Klient BITCOIN /LITECOIN jest opensource-ową multiplatformą aplikacją komunikującą się z siecią bitcoin /litecoin poprzez sieć Internet. Szczegółowe informacje dotyczące zasad działania klienta BITCOIN / LITECOIN znajdują się pod adresem bitcoin.org / litecoin.org Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie klienta BITCOIN /LITECOIN.

5. Moment uwidocznienia transakcji w  saldzie konta Użytkownika jest momentem zawarcia między Użytkownikami umowy sprzedaży Kryptowaluty. Każdorazowa cena wskazana w ofercie kupna lub sprzedaży Kryptowaluty jest ceną pochodzącą od Użytkownika, a decyzja o wprowadzeniu do Serwisu oferty zawarcia transakcji stanowi wyłącznie przejaw woli użytkownika Serwisu. Serwis nie gwarantuje i nigdy nie gwarantował zysku na zmianie różnicy kursowej Kryptowaluty.

6. W celu zakupu Kryptowaluty za pośrednictwem Serwisu konieczne jest zasilenie konta przez Użytkownika co najmniej w kwocie 5 PLN. Zasilenie konta może odbyć się poprzez przelew bankowy lub wpłatę w Urzędzie Pocztowym Poczty Polskiej. Zasilenia wykonane za pomocą kart kredytowych nie są akceptowane i zostaną zwrócone na ryzyko nadawcy na rachunek, z którego zostały pierwotnie przesłane. Serwis nie akceptuje także “Pobrań pocztowych”. W przypadku tego rodzaju prób zasilenia konta środki pieniężne zwracane będą na rachunek, z którego zostały nadane lub w przypadku braku możliwości jego identyfikacji na rachunek Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora, za pośrednictwem, którego zostały przesłane z  odesłanych środków zostanie potrącona kwota odpowiadająca kosztom wykonania przelewu w banku obsługującym BitBay. Środki pieniężne, wyrażone w PLN, EUR lub USD, wpłacane przez Użytkowników na  poczet przyszłych transakcji pozostają w wyłącznej dyspozycji Użytkownika (brak możliwości rozporządzania zgromadzonymi środkami przez BitBay wykraczającymi poza dyspozycje składane przez Użytkowników).

7. Wpłaty w walutach fiat (PLN, EUR, USD) wykonywane przez użytkowników niezweryfikowanych, będące pierwszą wpłatą nadawcy, zostaną zaksięgowane na saldzie użytkownika do 72 godzin. Ze względów bezpieczeństwa wpłaty będą jednorazowo autoryzowane z bankiem nadawcy. Zapis nie dotyczy użytkowników zweryfikowanych oraz niezeryfikowanych dokonujących kolejnej wpłaty z konta bankowego przypisanego do tego samego właściciela.

8. Przelewy wychodzące wymagają podania imienia i  nazwiska, numeru konta oraz adresu posiadacza rachunku jak również tytułu przelewu, a w przypadku przelewów międzynarodowych numeru SWIFT, w przeciwnym razie nie będą realizowane.

9. Aktualizacja przelewów przychodzących walutowych odbywa się tylko w dni robocze (tj. Za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) – dwa razy dziennie.

10. Wypłaty walutowe realizowane są w dni robocze (tj. za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), co najmniej dwa razy dziennie. Wypłaty są zlecane do realizacji w terminie do 2 dni roboczych od daty wydania dyspozycji wypłaty.

11. Wartość pojedynczej transakcji (ASK) i  (BID) nie może być niższa niż 5 PLN lub równowartości tej kwoty w Kryptowalucie w dniu transakcji. Transakcje o niżej wartości nie będą realizowane.

12. Opłata za świadczoną Usługę (korzystanie z Serwisu) pobierana jest automatycznie z konta Użytkownika w chwili rejestracji danej transakcji.

13. Kryptowaluta nie stanowi instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego w  rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Serwis nie prowadzi działalności podlegającej regulacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. Nr 183, poz. 1538, tj. z dnia 8 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384).

 

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.

2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.

3. Wykorzystywanie rachunków BitBay w celach gospodarczych przez Użytkownika, jak również wskazywanie osobom trzecim tego rachunku, jako rachunku Użytkownika jest zabronione.

4. Użytkownik zobowiązany jest do:

a. przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.

b. korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw BitBay lub osób trzecich.

5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:

a. korzystania z  Usługi bezpośrednio lub pośrednio w  celu sprzecznym z  prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet

b. Korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa BitBay lub osób trzecich

c. Dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego BitBay danych:

Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego BitBay lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi,

Naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra BitBay lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.

6. BitBay może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw BitBay lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.

7. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego BitBay, chyba że:

a. przepisy prawa stanową inaczej, lub

b. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z  systemu teleinformatycznego BitBay nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi

8. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi.

9. Na  podstawie Ustawy BitBay uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego BitBay w przypadku:

a. otrzymania urzędowego zawiadomienia o  bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,

b. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w  jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.

10. W  przypadku, o  którym mowa w  ust. 7 BitBay niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.

11. W  celu zabezpieczenia zgromadzonych środków pieniężnych jak i  BTC na  kontach Użytkowników BitBay korzysta z zabezpieczeń opisanych w zakładce Bezpieczeństwo.

12. BitBay przestrzega europejskiego i krajowego prawa dotyczącego AML/CFT to jest regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1216, tekst jednolity z dnia 24 lutego 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 455). Przystąpienie Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez Bitbay oznacza akceptację odpowiedniego stosowania powyższej ustawy.

13. W związku z odpowiednim stosowaniem ustawy o której mowa w ust.12, BitBay prowadzi rejestr transakcji o wartości 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu Bitbay, a także transakcji które są ze sobą powiązane i których suma w okresie roku obrotowego przekracza 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu dokonania każdej z transakcji. Celem zarejestrowania transakcji konieczna jest identyfikacja Użytkownika. Identyfikacja użytkownika obejmuje ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika, a także jego imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego numeru PESEL, oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;

14. W przypadku skierowania do BitBay przez jakikolwiek organ państwowy Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska) jakiegokolwiek orzeczenia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub BTC Użytkownika konto tego Użytkownika może zostać zawieszone, a zgromadzone na nim środki mogą zostać przesłane na wspomniany wcześniej rachunek depozytowy lub ich wypłata może zostać zablokowana na czas istnienia w obrocie w/w orzeczenia. Takie same konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki BitBay na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od w/w organu lub instytucji. W takim wypadku BitBay powiadomi Użytkownika o przyczynie zablokowania dostępu jego środków w terminie 7 dni od dnia ich zablokowania. BitBay na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom dane Użytkownika.

15. W  celu spełnienia wymagań AML/CFT Użytkownik jest zobowiązany do umieszczania odpowiedniego tytułu przelewu dla wpłat środków pieniężnych oraz dewiz umożliwiających zakup krypotowaluty. W przypadku braku wymaganego tytułu przelewu przekazane środki finansowe zostaną zwrócone na koszt i ryzyko Użytkownika na rachunek bankowy, z którego konto zostało zasilone.

 

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 

1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji przez Użytkownika.

2. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie określonych danych, w  tym za zgodą Użytkownika, danych osobowych.

3. Po dokonaniu rejestracji, w  celu korzystania z  Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto).

4. Użytkownik zachowuje dostęp do Usługi za pomocą domeny bitbay.net.

5. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:

a. na żądanie Użytkownika,

b. przez BitBay, w przypadkach wskazanych w Regulaminie

6. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego BitBay, chyba że przepisy prawa stanową inaczej, lub usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego BitBay nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.

 

§ 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 


1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez BitBay, jak również regulacje dotyczące Polityki Prywatności znajdują się w pod adresem bitbay.net/privacy-policy do niniejszego Regulaminu (umieszczone w zakładce polityka prywatności) i stanowią jego integralną część.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.

2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności BitBay, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.

3. BitBay ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

4. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.

5. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za:

a. usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego BitBay z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą BitBay,

b. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła,

c. za błędne wprowadzenie przez użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty środków – w przypadku konieczności anulowania operacji klient zostanie obciążony kosztem prowizji bankowej lub operatora usługi.

6. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

 

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 


1. BitBay przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), oznaczeń i  znaków towarowych udostępnianych w  Serwisie, w  zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.

2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.

4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

 

§8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 


1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:

a. niewykonania Usługi, lub

b. nienależytego wykonania Usługi.

2. Reklamacja wymaga:

a. formy pisemnej

b. formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: support@bitbay.net

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. nazwę (login) pod jakim Użytkownik występuje w Serwisie,

b. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w  kolejności wpływu, ale nie później niż w  terminie 15 (piętnastu) dni. W uzasadnionych przypadkach, BitBay może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 15 (piętnaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostani poinformowana.

5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

 

§ 9 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI

 


1. W przypadku powzięcia przez BitBay uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne lub BTC/LTC będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, BitBay może samodzielnie dokonać pełnej weryfikacji Użytkownika dokonującego transakcji, w stosunku do której powzięto uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 polegać może w szczególności na przesłaniu przez Użytkownika skanu dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, a jeżeli okaże się to niewystarczające, także innego dokumentu zawierającego dane Użytkownika.

3. Dane Użytkownika, podane podczas procesu rejestracji i weryfikacji muszą być tożsame z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego Użytkownik dokonuje zasilenia konta.

4. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji Użytkownika, o której mowa w ust. 1, wątpliwości co do pochodzenia środków pieniężnych lub BTC/LTC będących przedmiotem transakcji nie zostaną usunięte, nie dojdzie do ustalenia tożsamości Użytkownika, albo nadal zachodzić będzie wątpliwość czy oświadczenie woli składane przez Użytkownika w  zakresie dokonania transakcji nie jest obarczone wadą, BitBay odmówi przeprowadzenia transakcji.

5. Pozytywna weryfikacja Użytkownika i usunięcie wątpliwości, o których mowa w ust. 1 stanowi podstawę do realizacji transakcji przez Użytkownika poddanego procesowi weryfikacji.

6. Późniejsza realizacja transakcji po uprzednim przeprowadzeniu procedury weryfikacji następuje z przyjęciem kursu BTC/LTC jaki obowiązywał w chwili odmowy dokonania transakcji, a obu stronom transakcji nie przysługują w stosunku do BitBay żadne roszczenia z tym związane, w szczególności w zakresie utraconych korzyści.

7. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na dokonanie przez BitBay weryfikacji , o której mowa w ust. 1.

8. W przypadku powzięcia przez BitBay uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne lub BTC/LTC będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, BitBay ma prawo zawiesić realizację transakcji – odmówi przyjęcia i  przekazania jakichkolwiek środków pieniężnych lub BTC/LTC, do czasu usunięcia wątpliwości w drodze weryfikacji Użytkownika o której mowa w ust. 1 lub prawomocnego rozstrzygnięcia tych wątpliwości przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

9. Jeżeli w przypadku o którym mowa w ust. 1 doszło do przyjęcia przez BitBay jakichkolwiek środków pieniężnych lub BTC/LTC, BitBay może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie środków pieniężnych lub BTC/LTC, na rachunku depozytowym BitBay lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

10. Na uzasadniony wniosek banku lub innej instytucji finansowej, w przypadku powzięcia przez nie podejrzenia co do możliwości popełnienia przestępstwa, Bitbay może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie środków pieniężnych lub BTC/LTC, na rachunku depozytowym BitBay lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem.

11. W przypadku gdy BitBay w sposób niebudzący wątpliwości sama ustali kto jest właścicielem środków pieniężnych lub BTC/LTC, samodzielnie wyda dyspozycję zwrotu tych środków właścicielowi.

12. W przypadku zawieszenia lub zablokowania transakcji BitBay poinformuje niezwłocznie o tym fakcie strony transakcji.

13. Późniejsza realizacja transakcji po jej uprzednim zawieszeniu lub zablokowaniu, albo zwrot środków po zawieszeniu lub zablokowaniu transakcji, następuje z przyjęciem kursu BTC/LTC jaki obowiązywał w chwili dokonania transakcji zawieszonej lub zablokowanej, a stronom transakcji nie przysługują w stosunku do BitBay żadne roszczenia związane z zawieszeniem lub zablokowaniem transakcji.

14. Procedury wskazane w ust. 1-10 mają zastosowanie także w sytuacji gdy Użytkownik realizuje transakcje na rzecz osób trzecich. W takim przypadku weryfikacja Użytkownika, poza procedurą opisaną w ust. 1-5 może polegać w szczególności na żądaniu od Użytkownika wskazania danych umożliwiających ustalenie tożsamości osób trzecich na rzecz których dokonywane są transakcje oraz wykazanie umocowania do przeprowadzania transakcji na rzecz tych osób.

15. W przypadku o którym mowa w ust. 11 postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

16. W przypadku skierowania do BitBay przez jakikolwiek organ państwowy Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska) jakiegokolwiek orzeczenia, z  którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na  rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub BTC Użytkownika konto tego Użytkownika może zostać zawieszone, a zgromadzone na nim środki mogą zostać przesłane na wspomniany wcześniej rachunek depozytowy lub ich wypłata może zostać zablokowana na czas istnienia w obrocie w/w orzeczenia. Takie same konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki BitBay na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od w/w organu lub instytucji. W takim wypadku BitBay powiadomi Użytkownika o przyczynie zablokowania dostępu jego środków w terminie 7 dni od dnia ich zablokowania. BitBay na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom dane Użytkownika.

17. W przypadku powzięcia przez BitBay uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o  którym mowa w  § 1 BitBay, zawiadomi organy ścigania i  wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 304 §1 k.p.k., i jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez BitBay.

18. W razie potrzeby, bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika, BitBay przekaże organom, o którym mowa w ust. 1 posiadane przez siebie dane w zakresie tożsamości Użytkownika, zarówno wskazane przez samego Użytkownika jak i pozyskane w procedurze weryfikacji o której mowa w ust. 1. braki w tym zakresie.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie z upływem siedmiu dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu, z zastrzeżeniem, że dla transakcji rozpoczętych przed wejściem w życie zmian stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu. Użytkownik przy pierwszym (od dnia wejście w życie zmian Regulaminu) logowaniu w Serwisie zostanie poinformowany o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Brak akceptacji nowego brzmienie Regulaminu jest tożsame z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.

3. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Dodaj komentarz