bitbay gieldy 710x100

Polska giełda Bitcurex ma nowego właściciela i nowy adres

Zgodnie z wpisem do KRS dokonanym 12 stycznia 2017 roku DIGITAL FUTURE sp. z o.o. ma nowego właściciela i jest nim spółka MIRO LANGE INSPIRE FASHION UG z nowym adresem giełdy przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź.

Niestety nowy właściciel podobnie jak poprzedni nie daje znaku życia i nie kontaktuje się z użytkownikami giełdy, co nie napawa optymizmem.

Nadal nie wiadomo co się stało ze złotówkami użytkowników giełdy zgromadzonymi na kontach spółki Digital Future. Poprzedni zarząd jak i obecny nie raczyli ustosunkować się do tej bardzo istotnej kwestii.

Przypominamy, że zgodnie z punktem 32 regulaminu giełdy:

32.Zgromadzone na koncie Użytkownika środki stanowią jego własność i mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby transakcji zawieranych w Serwisie. Bitcurex nie jest uprawniony do rozporządzania opisanymi wyżej środkami.

A  zgodnie z kodeksem karnym:

Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Biorąc powyższe pod uwagę, dziwnym jest milczenie poprzedniego jak i obecnego zarządu w sprawie środków użytkowników zgromadzonych na giełdzie. Giełda w jednym z komunikatów pisała o utracie tylko części aktywów zarządzanych przez bitcurex.com. Pytanie co stało się z pozostałą częścią, pozostaje nadal otwarte. Z lakonicznego komunikatu giełdy nie da się nawet odczytać jaka część środków została utracona przez giełdę.

Na te pytania będzie musiała znaleźć odpowiedź prokuratura, przypominamy sygnaturę sprawy PO VI DS 50.2016 którą prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi – Samodzielny Dział Do Spraw Informatyzacji, Analiz i Cyberprzestępczości.

Dodaj opinię