bitbay gieldy 710x100

Polska giełda kryptowalut Bitcurex nadal zamknięta

Wczoraj zgodnie z informacją podaną na stronie bitcurex.com giełda miała zostać ponownie uruchomiona:

spółka Digital Future Sp. z o.o. Sp. K informuje, że nadal trwają prace nad przywróceniem serwisu bitcurex.com. Obecnie trwa jeszcze audyt bezpieczeństwa i dopiero po jego przeprowadzeniu i wdrożeniu procedury naprawczej zostanie uruchomiony nowy serwis. Planowane uruchomienie serwisu do dnia 30.11.2016 jest aktualne.

Niestety nowy serwis nie ruszył zgodnie z zapowiedziami 30 listopada i sytuacja użytkowników giełdy nie wygląda najlepiej. Giełda od kilku tygodni nie daje znaku życia. Miały być zwroty środków zgromadzonych w serwisie, niestety nikt nie dostał jeszcze ani grosza, pomimo upłynięcia 7 dniowego terminu.

2. W przypadku możliwości ustalenia wysokości salda użytkownika w oparciu o bazę danych serwisu zwrot nastąpi w terminie do 7 dni od czasu dostarczenia wymaganego formularza wraz z załącznikami i złożenia dyspozycji wypłaty.

W obecnej sytuacji ciężko cokolwiek wyrokować, w którym kierunku rozwinie się sprawa. Obecnie prowadzone jest postępowanie w Prokuraturze Rejonowej Łodź – Polesie sygn. 2DS1335.2016, które ze względu na dużą ilość poszkodowanych oraz skomplikowany charakter może potrwać jeszcze bardzo długo.

Bitcurex nie zwrócił także swoim użytkownikom fiatów, których zgodnie z regulaminem nie jest właścicielem, a które prawdopodobnie nie zostały ukradzione.

Zgromadzone na koncie Użytkownika środki stanowią jego własność

Co w takiej sytuacji powinni zrobić użytkownicy giełdy, w celu odzyskania swoich pieniędzy? Fakt braku dostępu do swoich środków zgromadzonych na giełdzie powinni zgłosić do prokuratury lub na policję ale nie spodziewałbym się, że organa ściana szybko, jeżeli w ogóle im się to uda, odzyskają fundusze.

Ci którzy dostali potwierdzenie salda w złotówkach na giełdzie mogą napisać na adres firmy DIGITAL FUTURE sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Gdańska 90, 90-508 Łódź wezwanie do zapłaty, a następnie założyć sprawę w e-sądzie. Jest szansa na zaocznie wydanie wyroku. Później z korzystnym dla siebie wyrokiem skierować sprawę do komornika i spróbować ściągnąć ze spółki pieniądze.

Ci którzy nie mają potwierdzonych sald przez Bitcurex albo dług giełdy jest w BTC lub DASH sprawa się komplikuje, ponieważ dla sądu może już nie być to takie oczywiste jak w przypadku fiatów, choć sposób opisany powyżej jest mało kosztowny i można spróbować go wykorzystać również w tym przypadku.

Niestety jeżeli nie zostałby wydany wyrok zaocznie przez e-sąd to koszty sprawy sądowej mogą znacznie wzrosnąć i może się ona przeciągnąć na wiele miesięcy jak nie lat. Należy mieć też świadomość, że nawet po pozytywnym dla użytkowników wyroku może się zdarzyć, że komornikowi nie uda się ściągnąć ze spółki żadnych pieniędzy.

Poniżej regulamin giełdy Bitcurex:

Regulamin – OWU (Ogólne warunki umowy). Od 2015-08-28
1. Właścicielem serwisu www.bitcurex.com oraz www.dashcurex.com (zwanego dalej
Serwisem) jest „Digital Future Sp. z o. o.” sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 90,
KRS: 0000528086 określana dalej również jako Bitcurex.
2. Wszystkie znaki towarowe, logo oraz inne oznaczenia uwidocznione w Serwisie stanowią
zastrzeżone lub niezastrzeżone znaki towarowe „Digital Future Sp. z o. o.” sp. k. oraz jej
partnerów handlowych.
3. Korzystanie ze strony internetowej www.bitcurex.com, www.dashcurex.com oraz podstron
(zwanych w niniejszym Regulaminie Serwisem) podlega warunkom i zasadom określonym
poniżej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z powyższymi warunkami prosimy o nie
korzystanie z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych według przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
4. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail, oraz danych
potrzebnych do logowania w Serwisie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za
szkodę poniesioną na skutek ich utraty (w szczególności utratę środków zgromadzonych w
Serwisie). W takim wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez
Użytkownika szkodę, a na wypadek powstania szkody u osoby trzeciej użytkownik
zobowiązuje się do jej naprawienia.
5. Użytkownik nie może bez zgody Bitcurex kopiować, ani dystrybuować zawartości strony w
jakiejkolwiek części. Użytkownik nie może ponadto tworzyć “klonów” Serwisu (stron www
o szacie graficznej lub układzie strony zbliżonym do Serwisu). Ponadto zakazane jest
jakiekolwiek działanie mające na celu wytworzenie wrażenia, iż Bitcurex współpracuje lub
autoryzuje funkcjonowanie jakiegokolwiek innego serwisu internetowego (strony www)
należącej do Użytkownika lub osoby trzeciej.
6. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu, a w szczególności zakazu, o którym mowa
powyżej skutkować będzie obowiązkiem zapłaty na rzecz właściciela Serwisu kary
umownej w kwocie 100,00 złotych. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych na wypadek, gdyby poniesiona przez
właściciela Serwisu szkoda przekraczała wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Bitcurex podejmuje wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie zgromadzonych
środków pieniężnych jak i jednostek Bitcoin (BTC), jednostek Litecoin (LTC) i jednostek
Dash (DASH) na kontach Użytkowników, przed ich utratą i dostępem do nich przez osoby
trzecie.
8. Bitcurex zobowiązany jest dokładać wszelkich starań aby wykorzystywane w Serwisie
oprogramowanie było pozbawione wad i błędów, a zabezpieczenia były na najwyższym
poziomie.
9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w dobrej wierze. Jeżeli Użytkownik
wykryje błąd lub lukę w systemie winien bezzwłocznie, w przeciągu 24 godzin zgłosić to
obsłudze Serwisu poprzez formularz kontaktowy lub na adres bugbounty@digital-future.it.
Szczegóły dotyczące zgłaszania błędów opisane są w zakładce „Bug Bounty”.
Wykorzystanie jakichkolwiek luk i błędów w działaniu Serwisu jest równoznaczne ze
złamaniem niniejszego Regulaminu i skutkować będzie zablokowaniem konta oraz
wyciągnięciem stosownych konsekwencji prawnych.
10.Do prawidłowego korzystania z usług Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do
sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer w wersji 7.0 lub
wyższej, Mozilla Firefox w wersji 10.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce
obsługi JavaScript oraz Cookies. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do
zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce obecnych przeglądarek
internetowych mogą wejść ich wyższe lub zaktualizowane wersje. O wprowadzeniu zmian
w zakresie wymogów obsługi Serwisu każdorazowo zawiadamia się mailem podanym przy
rejestracji. Zmiana w ww. zakresie nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu.
11.Do zlecenia wypłaty jednostek Bitcoin (BTC)/ Litecoin (LTC)/ Dash (DASH) z Bitcurex
wymagany jest poprawny adres Bitcoin/Litecoin/Dashcoin. Poprzez poprawny adres
rozumie się taki, który jest rozpoznawany przez sieć Bitcoin/Litecoin/ Dash zgodnie ze
specyfikacją techniczną opisaną na stronie internetowej www.bitcoin.org, www.litecoin.org,
www.dashpay.io
12.Właściwym sposobem korzystania z Serwisu jest zalogowanie się do Serwisu przez witrynę
www.bitcurex.com lub www.dashcurex.com przy użyciu loginu oraz hasła. Korzystanie z
Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek, VPN lub wtyczek jest dopuszczalne
wyłącznie na ryzyko Użytkownika Serwisu i Bitcurex nie ponosi odpowiedzialności za tego
rodzaju działania i ich skutki (w szczególności utratę hasła lub danych Użytkownika), chyba
że szkoda powstała z wyłącznej winy Bitcurex. Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa
korzystania z Serwisu, Bitcurex umożliwia nieodpłatny dostęp do zewnętrznej usługi
uwierzytelniania dwuskładnikowego (2 FA) świadczonej Użytkownikowi przez Authy Inc
(480 2nd Street Suite 302, San Francisco, CA 94107, 1-855-687-2884) na warunkach i
stosownie do wymagań technicznych jej dostawcy dostępnych pod adresem www:
https://www.authy.com. Dostęp do usługi ma charakter czasowy i jest możliwy przez okres
dwóch miesięcy od dnia ostatniego poprawnego logowania do Serwisu. Skorzystanie z
usługi uwierzytelniania dwuskładnikowego jest dobrowolne i w żadnej mierze nie zastępuje
wewnętrznych zabezpieczeń Serwisu, za które ponosi on pełną odpowiedzialność.
Skorzystanie z usługi nie wymaga podania jakichkolwiek danych potrzebnych do
zalogowania się do Serwisu. Podanie tego rodzaju danych dopuszczalne jest jedynie pod
adresem www.bitcurex.com lub www.dashcurex.com, w innym wypadku zastosowanie
znajdują postanowienia pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
13. Aktywność Użytkownika w Serwisie może być autoryzowana poprzez przypisany mu
indywidualny numer PIN. Numer PIN zostaje wyświetlony tylko raz (podczas rejestracji w
Serwisie) i nie może być on zmieniony przez Użytkownika. W przypadku utraty numeru
PIN należy skontaktować się z supportem Serwisu. Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu
numeru PIN konto Użytkownika zostaje zablokowane na czas 10 minut. W przypadku
wielokrotnej próby użycia nieprawidłowego kodu PIN konto Użytkownika zostaje
zablokowane, a jego odblokowanie możliwe jest po skontaktowaniu się z supportem
Serwisu.
14.Bitcurex stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają
dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak
również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez
Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na
zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może
jednak spowodować znaczne utrudnienia. W takim wypadku Bitcurex nie ponosi
odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu,
za wyjątkiem szkody powstałej z wyłącznej winy Bitcurex. Szczegółowe informacje o
plikach „cookies” oraz polityce prywatności można znaleźć w zakładce Polityka
Prywatności.
15.Serwis korzysta z klienta BITCOIN dostępnego pod adresem www.bitcoin.org. Klient
BITCOIN jest opensource-ową multiplatformową aplikacją komunikującą się z siecią
bitcoin poprzez sieć internet. Więcej informacji dotyczących zasad działania klienta znajduje
się pod adresem www.bitcoin.org. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
działanie klienta BITCOIN (serwis nie jest autorem tego programu).
16.Serwis korzysta z klienta LITECOIN dostępnego pod adresem www.litecoin.org. Klient
LITECOIN jest opensource-ową multiplatformową aplikacją komunikującą się z siecią
litecoin poprzez sieć internet. Więcej informacji dotyczących zasad działania klienta
znajduje się pod adresem www.litecoin.org. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za
nieprawidłowe działanie klienta LITECOIN (serwis nie jest autorem tego programu).
17.Serwis korzysta z klienta DASH dostępnego pod adresem www.dashcoin.net. Klient DASH
jest opensource-ową multiplatformową aplikacją komunikującą się z siecią dashcoin
poprzez sieć internet. Więcej informacji dotyczących zasad działania klienta znajduje się
pod adresem www.dashcoin.net. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
działanie klienta DASH (serwis nie jest autorem tego programu).
18.Bitcurex dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane
funkcjonowanie Serwisu. W każdym systemie informatycznym mogą jednak wystąpić
awarie i błędy techniczne. Bitcurex stara się w jak największym stopniu ograniczyć
negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. W związku z powyższym Bitcurex
uprawniony jest do czasowego zawieszania działalności Serwisu na wypadek wykrycia
jakichkolwiek błędów, awarii, celem usprawnienia jego funkcjonowania lub poprawy
funkcjonowania Serwisu. Przerwa w funkcjonowaniu Serwisu może wiązać się z
koniecznością wycofania przez Użytkowników lub Bitcurex niezrealizowanych ofert.
Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach umieszczane
są na stronie www.bitcurex.com i www.dashcurex.com.
19.W przypadku wykrycia awarii oprogramowania/systemu uniemożliwiających bezpieczne
funkcjonowanie Serwisu, właściciel Serwisu ma prawo czasowo wyłączyć Serwis do
momentu naprawy wadliwego oprogramowania. W takim wypadku Bitcurex zobowiązany
jest do niezwłocznego, nie dłużej jednak niż w terminie 3 dni roboczych, powiadomienia
wszystkich Użytkowników Serwisu o sposobie i przewidywanym czasie usunięcia awarii. W
przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 7 dni od dnia ustania pracy
Serwisu Bitcurex zobowiązany jest do zawiadomienia wszystkich Użytkowników o
możliwych sposobach wypłaty ich środków pieniężnych lub BTC / LTC/ DASH
przypisanych do konta Użytkownika w Serwisie. W takim wypadku wypłata środków
następować będzie na podstawie stosownego pisemnego oświadczenia Użytkownika o
sposobie wypłaty środków (złożonego na przesłanym przez Bitcurex formularzu). Wypłata
nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Bitcurex opisanego wyżej oświadczenia.
20.BTC/ LTC/ DASH nie stanowi instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu
płatniczego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Serwis nie
prowadzi działalności podlegającej regulacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(ustawa z z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. Nr 183, poz. 1538, tj. z dnia 8 października 2010 r.,
Dz.U. Nr 211, poz. 1384). Działalność serwisu polega wyłącznie na zapewnieniu
możliwości automatycznego kojarzenia kontrahentów (Użytkowników) celem zawierania
przez nich transakcji kupna (BID)/sprzedaży (ASK) BTC/ LTC/ DASH (www.bitcurex.com)
i DASH (www.dashcurex.com). Oferty są rejestrowane przez Serwis w tabeli ofert. Opisane
wyżej transakcje są zawierane z chwilą złożenia przez co najmniej dwóch Użytkowników
ofert zawarcia transakcji BID i ASK opiewających na te same kwoty (cenę za pełną
jednostkę BTC/ LTC/ DASH). W przypadku tożsamych ofert o kolejności ich realizacji
decyduje kolejność ich złożenia. Moment uwidocznienia obu opisanych wyżej transakcji w
saldach kont Użytkowników jest momentem zawarcia między nimi umowy sprzedaży BTC/
LTC/DASH. Pod pojęciem transakcji rozmieć należy każdorazowo fakt zawarcia przez
Użytkownika umowy, na podstawie której dokonuje on nabycia bądź zbycia BTC/
LTC/DASH. Każdorazowa cena wskazana w ofercie transakcji kupna (BID) lub sprzedaży
(ASK) BTC/ LTC/DASH jest ceną pochodzącą od Użytkownika, a decyzja o wprowadzeniu
do Serwisu oferty zawarcia transakcji stanowi wyłącznie przejaw woli użytkownika
Serwisu. Wystawione przez Użytkownika oferty mogą być przez niego odwoływane aż do
czasu ich zrealizowania. Serwis nie gwarantuje i nigdy nie gwarantował zysku na zmianie
różnicy w cenie BTC/ LTC/DASH. Serwis oferuje ponadto usługę zakupu BTC/LTC/DASH
w opcji SIMPLE. W takim wypadku cena zakupu jest uwidaczniana Użytkownikowi w
momencie wprowadzenia przez niego do Serwisu oferty zawarcia transakcji kupna (BID).
Oferta w opcji SIMPLE jest ważna przez 24 godziny od momentu jej wprowadzenia przez
Użytkownika do Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny na
wskazany rachunek bankowy Bitcurex, tak aby uznanie rachunku Bitcurex nastąpiło w
przeciągu 24 godzin od momentu zawarcia transkacji oraz tak, by zawierał poprawny tytuł
(id zakupu). Użytkownik wskazuje poprawny adres BTC/LTC/DASH, na który chce
dokonać transferu. Transfer BTC/LTC/DASH inicjowany jest niezwłocznie po uznaniu
rachunku bankowego Bitcurex. Informacja o maksymalnej wartości zakupu jest wyświetlana
w zakładce SIMPLE.
21.Bitcurex przestrzega Europejskiego prawa odnośnie AML/CFT to jest regulacji dotyczących
przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości także fakt, iż Bitcurex zobowiązany jest do
przestrzegania obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 116, poz.
1216, tekst jednolity z dnia 16 marca 2010 r., Dz.U. Nr 46, poz. 276). W związku z
powyższym, na wypadek skierowania do Bitcurex przez jakikolwiek organ państwowy
Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do
życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska)
jakiegokolwiek orzeczenia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na
rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub BTC/LTC/DASH
Użytkownika konto tego Użytkownika może zostać zawieszone, a zgromadzone na nim
środki mogą zostać przesłane na wspomniany wcześniej rachunek depozytowy lub ich
wypłata może zostać zablokowana na czas istnienia w obrocie w/w orzeczenia. Takie same
konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki
Bitcurex na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od w/w organu lub instytucji. W
takim wypadku Bitcurex zobowiązany jest do powiadomienia Użytkownika o przyczynie
zablokowania dostępu jego środków w terminie 7 dni od dnia ich zablokowania. Bitcurex na
wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich
wymaganych dokumentów ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom dane
Użytkownika.
22.Serwis ma prawo do zablokowania konta Użytkownika którego działalność zmierza do
obejścia niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa powszechnie
obowiązującego. Wszelkie zachowania użytkownika Serwisu noszące znamiona naruszenia
przepisów prawa powszechnie obowiązującego zgłaszane będą właściwym organom
ścigania.
23.Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Do zawarcia umowy pomiędzy
Użytkownikiem a Bitcurex dochodzi z chwilą zarejestrowania konta w Serwisie.
24.Użytkownik Serwisu oświadcza, iż podane przez niego przy rejestracji dane osobowe są
prawdziwe. W przypadku ich zmiany Użytkownik zobowiązany jest do każdorazowego
zawiadomienia Bitcurex o zaistniałej zmianie. Podanie danych osobowych w postaci:
imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, płci, adresu oraz serii i numeru dowodu
osobistego (lub jego zagranicznego odpowiednika) jest niezbędnym warunkiem do założenia
konta w Serwisie. Celem skorzystania z usługi uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz
usługi Wypłata w bankomacie niezbędne jest podanie numeru telefonu komórkowego.
Wykonanie wpłaty i wypłaty środków pieniężnych (przelewu bankowego) na i z konta
Użytkownika w Serwisie, zasilenie konta i wypłata środków mogą nastąpić jedynie na
rachunek bankowy Użytkownika. W przypadku Użytkowników nie będących osobami
fizycznymi, do dokonania powyższych czynności konieczne jest wskazanie odpowiedniego
rejestru oraz numeru pod którym dana jednostka została zarejestrowana, nr NIP i REGON
(lub ich zagranicznych odpowiedników). Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż
wszelka korespondencja kierowana do niego przez Bitcurex adresowana będzie na adres
poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji oraz wszelkie znane Bitcurex adresy
Użytkownika. W przypadku jego zmiany i braku powiadomienia o tym fakcie Bitcurex
korespondencja będzie kierowana na w/w adres ze skutkiem doręczenia. Celem
potwierdzenia autentyczności danych osobowych użytkownika Serwisu Bitcurex ma prawo
uzależnienia świadczenia usług od potwierdzenia danych osobowych Użytkownika
stosownie do przesłanego Użytkownikowi oświadczenia, do którego Użytkownik
zobowiązany będzie załączyć skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu
dostatecznie potwierdzającego niezbędne do korzystania z Serwisu dane. Potwierdzenie
autentyczności danych osobowych w opisany wyżej sposób jest każdorazowo konieczne w
przypadku łącznego zasilenia konta Użytkownika (lub zlecenia wypłaty) kwotą wyższą niż
10.000 złotych lub jej równowartością ustaloną według przeciętnego kursu walut
ogłaszanego przez Prezesa NBP na dzień 2 stycznia roku kalendarzowego, w którym
nastąpiła wpłata lub wypłata środków. Potwierdzenie autentyczności danych w opisany
powyżej sposób jest także konieczne do korzystania z usługi „Wypłata w bankomacie”. W
przypadku nieodesłania przez Użytkownika w/w oświadczenia Bitcurex uprawniony jest do
zawieszenia konta Użytkownika do czasu potwierdzenia danych osobowych. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach Bitcurex uprawniony jest do żądania przesłania przez
Użytkownika poświadczonych notarialnie kopii opisanych wyżej dokumentów.
25.W przypadku wystąpienia przeciwko Bitcurex przez osobę trzecią z roszczeniami
związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem
lub niniejszym Regulaminem Użytkownik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i
oświadcza, że zwalnia Bitcurex od obowiązku świadczeń z tego tytułu oraz zwróci
poniesione przez Serwis wydatki związane z takimi roszczeniami, w tym wydatki
poniesione na obsługę prawną oraz wszelkie inne wynikłe z tego tytułu koszty. W takim
przypadku, Użytkownik zobowiązany jest do wstąpienia do sprawy w charakterze
interwenienta ubocznego po stronie Bitcurex niezwłocznie po powzięciu wiedzy o fakcie
wystąpienia z roszczeniem przez osobę trzecią przeciwko Bitcurex. W przypadku
niewykonania powyższego obowiązku Użytkownik nie będzie mógł podnosić wobec
Bitcurex zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie, albo że prowadził on proces
wadliwie.
26.Bitcurex nie ponosi ponadto odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika danych
spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu,
oprogramowania, id.) lub też jakimikolwiek innymi okolicznościami niezależnymi od
Bitcurex, szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu (w szczególności: siła
wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.), podania przez Użytkownika
nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta, nieprzestrzegania przez
Użytkownika warunków Regulaminu.
27.Bitcurex odpowiada względem Użytkownika jedynie za rzeczywiście poniesione przez
niego straty, Bitcurex nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek usunięcia konta
Użytkownika z Serwisu w związku z naruszeniem przez Użytkownika powszechnie
obowiązującego prawa lub Regulaminu.
28.Bitcurex przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie w jakim jest to niezbędne dla
prowadzenia Serwisu wykorzystując w tym celu dane osobowe podane w formularzu
rejestracyjnym. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, stanowi
ono jednak konieczny warunek do skorzystania przez niego z usług Serwisu. Dane osobowe
Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. Nr
144, poz. 1204). Bitcurex uprawniony jest do przetwarzania następujących danych
osobowych: nazwisko i imię, numer PESEL, płeć, adres, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, numer rachunku bankowego. Serwis ma prawo
do przetwarzania innych danych niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie
za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Bitcurex o kategorii
danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w
każdym czasie odwołana. Ponadto Bitcurex jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników
przechowywanych przez Serwis przez czas, przez jaki Użytkownik posiada konto w
Serwisie oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Serwisu.
Bitcurex wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP mogą posłużyć do
zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego
następuje połączenie). Po zakończeniu korzystania z Serwisu wszelkie dane dotyczące
Użytkownika podlegają anonimizacji i mogą być wykorzystywane jedynie dla celów
marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Po
zakończeniu korzystania z Serwisu anonimizacji mogą nie podlegać wyłącznie dane
niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie
z usługi; niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji
usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości
usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy; niezbędne do wyjaśnienia
okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi; inne dopuszczone do przetwarzania na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Bitcurex jest administratorem
danych osobowych. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do
ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 006736/13. Dane
osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Bitcurex do celów
marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania
informacji handlowych pochodzących od Serwisu lub osób trzecich drogą elektroniczną,
wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Użytkownik ma
prawo żądania informacji o treści dotyczących go danych osobowych wraz z możliwością
ich aktualizacji bądź zmiany. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez
Bitcurex w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Użytkownik może zgłosić
Bitcurex żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Z uwzględnieniem
postanowień niniejszego Regulaminu, Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim,
a dostęp do nich ma wyłącznie administrator serwisu, oraz osoby upoważnione (w zakresie
niezbędnym dla prowadzenia Serwisu), które zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy
handlowej. Bitcurex w pełni respektuje poszanowanie prywatności. Użytkownik
korzystający z Serwisu pozostaje cały czas anonimowy, do chwili kiedy zdecyduje się
ujawnić swoje dane. Serwis na podstawie uzyskanych informacji może tworzyć zbiorcze
zestawienia statystyczne które mogą być ujawnione osobom trzecim, pod warunkiem, iż nie
umożliwiają one zidentyfikowania pojedynczych Użytkowników. Użytkownik może w
dowolnej chwili zmodyfikować swoje dane osobowe, a w przypadku chęci usunięcia danych
osobowych użytkownik winien skontaktować się z administratorem serwisu poprzez
formularz kontaktowy lub listownie na adres siedziby lub e-mailem na adres kyc@digitalfuture.
it. Zgłoszenie usunięcia danych niezbędnych do korzystania z Serwisu jest
równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika.
29.Aby spełniać wymogi AML/CFT serwis wymaga odpowiedniego tytułu przelewu dla wpłat
środków pieniężnych oraz dewiz.
30.W przypadku braku wymaganego tytułu przelewu przesłane środki pieniężne zostaną
zwrócone na ryzyko Użytkownika na rachunek bankowy z którego konto zostało zasilone.
31.Dopuszczalnym sposobem zasilenia konta w Serwisie jest przelew bankowy z tym
zastrzeżeniem, że zasilenie za pomocą przelewu expresowego jest dopuszczalne w sytuacji
kiedy pierwsze zasilenie nastąpiło za pomocą przelewu wykonanego bez pośrednika
płatności bankowych. W szczególności zasilenia wykonane za pomocą kart kredytowych nie
są akceptowane i zostaną zwrócone na ryzyko nadawcy na rachunek z którego zostały
pierwotnie przesłane. Serwis nie akceptuje także „Pobrań pocztowych”. W przypadku tego
rodzaju prób zasilenia konta środki pieniężne zwracane będą na rachunek z którego zostały
nadane lub w przypadku braku możliwości jego identyfikacji na rachunek Poczty Polskiej
S.A. lub innego operatora, za pośrednictwem którego zostały przesłane.
32.Zgromadzone na koncie Użytkownika środki stanowią jego własność i mogą być
wykorzystane wyłącznie na potrzeby transakcji zawieranych w Serwisie. Bitcurex nie jest
uprawniony do rozporządzania opisanymi wyżej środkami. Środki te nie podlegają
oprocentowaniu i mogą być przez Użytkownika wypłacone w każdym czasie na podstawie
odpowiedniej dyspozycji złożonej po zalogowaniu do Serwisu . Przelewy wychodzące, dla
ich zrealizowania, wymagają podania imienia i nazwiska oraz adresu posiadacza rachunku.
Przelewy wychodzące w walucie PLN są realizowane są w systemie rozliczeniowym
ELIXIR. Przelewy wychodzące w walutach obcych realizowane są w systemie
rozliczeniowym SEPA oraz SWIFT. W przypadku zasilenia konta w Serwisie szybkim
przelewem złożenie zlecenia wypłaty środków jest możliwe po upływie 24 godzin. Zlecenie
przelewu w systemie SWIFT/SEPA wymaga podania przez Użytkownika w danych do
wypłat: numeru IBAN, kraju banku oraz SWIFT/BIC banku. Wpłata i wypłata środków
pieniężnych, z uwzględnieniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu, możliwa
jest jedynie na wskazany w Serwisie rachunek bankowy Użytkownika. Użytkownik może
dokonać wskazania maksymalnie czterech rachunków bankowych. Ze względów
bezpieczeństwa wypłaty na nowo wskazany rachunek bankowy możliwe są po upływie 48
godzin od momentu jego wskazania przez Użytkownika.
33. Wypłata środków zgromadzonych na koncie Użytkownika w Serwisie może zostać
zrealizowana także w formie wypłaty gotówkowej w bankomacie (Wypłata w bankomacie).
Wypłata w bankomacie jest usługą świadczoną odpłatnie, opłata za zlecenie udostępnienia
środków naliczana jest stosownie do postanowień aktualnej Tabeli opłat znajdującej się pod
adresem www.bitcurex.com i www.dashcurex.com. Opłata pobierana jest w chwili zlecenia
przez Użytkownika udostępnienia środków w bankomacie. Wypłata w bankomacie możliwa
jest jedynie w bankomatach sieci Euronet (należących do Euronet Polska sp. z o.o.)
położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Minimalna wartość wypłacanej kwoty
wynosi 100 (sto) złotych, maksymalna wartość wypłacanej jednorazowo kwoty wynosi
2.000,00 (dwa tysiące) złotych. Wypłaty możliwe są jedynie w kwotch stanowiących
wielokrotność kwoty 100 (sto) złotych. Łączny dobowy limit wypłat w ramach usługi
Wypłata w bankomacie wynosi 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych. Łączny miesięczny
limit wypłat wynosi 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych. Łączny roczny limit wypłat
wynosi 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych. Zlecenie wypłaty następuje po
zalogowaniu w Serwisie i dokonaniu zlecenia Wypłaty na telefon we właściwej zakładce
okna Wypłaty. Udostępnienie środków pieniężnych w bankomacie następuje nie później niż
po 24 godzinach od prawidłowego zlecenia wypłaty w Serwisie. Czas udostępnienia
środków pieniężnych w bankomacie wynosi jednak 72 godziny od momentu prawidłowego
zlecenia wypłaty w Serwisie w przypadku, gdy: a) konto w Serwisie zostało utworzone w
przeciągu 24 godzin poprzedzających zlecenie wypłaty; b) konto zostało zasilone po raz
pierwszy środkami pieniężnymi i dyspozycja wypłaty została zlecona w przeciągu 24 godzin
od w/w zasilenia i przed zleceniem wypłaty nie wykonano transakcji w Serwisie, których
łączna wartość odpowiada co najmniej wartości zlecanej wypłaty. Maksymalny czas na
podjęcie wypłaty w bankomacie wynosi 7 dni od dnia zlecenia wypłaty środków. W
przypadku nie podjęcia środków, zasilą one ponownie saldo Użytkownika w Serwisie,
jednak nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty zlecenia wypłaty. Brak podjęcia środków
należy zgłosić Bitcurex w trybie właściwym dla reklamacji stosownie do postanowień
niniejszego Regulaminu. W przypadku awarii bankomatu lub na wypadek niepodjęcia z
jakichkolwiek przyczyn wypłacanych środków z bankomatu po zainicjowaniu ich wypłaty w
bankomacie należy skontaktować się z infolinią Euronet Polska sp. z o.o. pod numerem
dostępnym na każdym urządzeniu należącym do sieci Euronet. W celu świadczenia usługi
Bitcurex zawiera z dostawcami usług płatniczych umowy, o których mowa w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
34.Użytkownik oświadcza iż nie będzie wykorzystywał rachunków Bitcurex w celach
gospodarczych, przede wszystkim celem przyjmowania zapłaty od jakiegokolwiek podmiotu
z jakiegokolwiek tytułu (np. podając rachunek Serwisu jako swój własny). W przypadku
takiego wykorzystania, konto Użytkownika w Serwisie zostanie zablokowane lub usunięte.
35.Przelewy wychodzące obciążone zostają opłatą w wysokości określonej w Tabeli opłat.
Tabela opłat jest dostępna na stronie www.bitcurex.com i www.dashcurex.com w zakładce
Tabela opłat.
36.Przelewy przychodzące aktualizowane są w dni robocze zgodnie z sesjami ELIXIR, SEPA,
SORBNET, TARGET, TARGET 2.
37.Wypłaty realizowane są w dni robocze co najmniej raz dziennie w kolejności wprowadzenia
do Serwisu zlecenia ich dokonania.
38.Serwis, z zachowaniem zasady równego traktowania Użytkowników, może rozwiązać
umowę z Użytkownikiem poprzez skierowanie stosownego oświadczenia na adres poczty
elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji. Wypowiedzenie jest
skuteczne za 14 dniowym okresem wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia
konto użytkownika aktywne będzie jeszcze przez okres kolejnych 14 dni, przy czym w tym
okresie dostęp do Serwisu zostanie ograniczony wyłącznie do funkcji pozwalających na
uregulowanie ewentualnych należności wobec Bitcurex i wypłaty posiadanych przez
Użytkownika BTC oraz środków pieniężnych.
39.Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Serwisem poprzez wypełnienie
dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu
umowy oraz następnie potwierdzenie go poprzez wprowadzenie danych – loginu i hasła. W
takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu za 14 dniowym okresem wypowiedzenia. W
okresie wypowiedzenia użytkownik nie ma możliwości wystawiania nowych ofert zakupu
lub sprzedaży BTC i/lub LTC, DASH, a jego dostęp do Serwisu może zostać ograniczony
wyłącznie do funkcji pozwalających na uregulowanie ewentualnych należności wobec
Bitcurex i wypłaty posiadanych przez Użytkownika BTC, LTC, DASH oraz środków
pieniężnych.
40.Z ważnych przyczyn, a w szczególności na wypadek naruszenia niniejszego Regulaminu lub
przepisów prawa powszechnie obowiązującego Umowa może zostać rozwiązana przez
Bitcurex ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku konto Użytkownika aktywne
jest jedynie przez okres 14 dni od dnia skutecznego złożenia względem niego w/w
oświadczenia, w którym to okresie użytkownik nie ma możliwości wystawiania nowych
ofert zakupu lub sprzedaży BTC i/lub LTC i DASH, a jego dostęp do Serwisu zostanie
ograniczony wyłącznie do funkcji pozwalających na uregulowanie ewentualnych należności
wobec Bitcurex i wypłaty posiadanych przez Użytkownika BTC/LTC/DASH oraz środków
pieniężnych. Ponadto, w takim wypadku Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się
w Serwisie bez uprzedniej zgody Bitcurex.
41.W stosunku do Użytkowników Serwisu będących konsumentami w rozumieniu
powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie mają zastosowania postanowienia pkt. 6,
24 w zakresie w jakim rodzi skutek w postaci fikcji skuteczności doręczenia, 25, 26, 30 i 31
w zakresie w jakim obciążają Użytkownika ryzykiem zwrotu środków, 42 w zakresie w
jakim dopuszcza możliwość odmowy rozpatrzenia reklamacji, 45 w zakresie w jakim
zastrzega właściwość miejscową Sądu według siedziby Bitcurex.
42.Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli w jego ocenie jakiekolwiek działanie Bitcurex
jest niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa. Reklamację można
złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej
nazwę (login), pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie oraz zrozumiały opis
zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Bitcurex zwróci się do składającego
reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamację rozpoznaje się w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że
dopuszczalna jest odmowa rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od
ujawnienia się przyczyn reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail
podany przez Użytkownika w procesie rejestracji lub w czasie trwania umowy z Serwisem.
43.Wartość pojedynczej transakcji oraz wystawianych przez Użytkownika ofert ( sprzedaży –
ASK) i (zakupu – BID) nie może być niższa od kwoty wskazanej przez Serwis w Tabeli
opłat lub równowartości tej kwoty w BTC/ LTC/DASH w dniu transakcji.
44.Korzystanie z Serwisu jest odpłatne Opłata naliczana i pobierana automatycznie od każdej
zawartej transakcji w chwili jej zakończenia. Wysokość opłat określona jest w Tabeli opłat
znajdującej się pod adresem www.bitcurex.com lub www.dashcurex.com w zakładce Tabela
opłat. Zmiana Tabeli opłat może nastąpić tylko w trybie opisanym w pkt. 45 Regulaminu.
45.Prawem właściwym dla umowy łączącej Użytkownika i Serwis jest prawo polskie. W
przypadku rozbieżności wiążącą wersją językową Regulaminu jest wersja polska. Wszelkie
spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu rozstrzygał będzie polski sąd
powszechny właściwości miejscowej Bitcurex. Użytkownik rejestrując się w Serwisie
oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem przeczytał go, w pełni zrozumiał,
zgadza się z jego zapisami oraz będzie go bezwzględnie przestrzegał.
46.Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Serwisem
umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Powyższe uprawnienie wygasa z chwilą
rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu, tj. z chwilą zasilenia konta
Użytkownika w Serwisie (zgoda Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia na jego rzecz
usług przez Bitcurex).
47.Niniejszy Regulamin może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnych
przyczyn, w szczególności konieczności jego dostosowania do przepisów prawa
powszechnie obowiązującego oraz aktualnego orzecznictwa sądowego, zmiany przedmiotu
działalności Bitcurex w tym wprowadzenia do oferty nowych usług, zmiany struktury
oprogramowania Serwisu mającej na celu poprawę jego funkcjonowania, znacznej zmiany
siły nabywczej pieniądza lub istotnej zmiany ceny BTC/LTC/DASH.
48.Każdy z Użytkowników zostanie zawiadomiony o fakcie zmiany Regulaminu. Zmiana ta
staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Bitcurex, który nie może być krótszy niż 7
dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu, z
zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na
zasadach dotychczasowych. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie (od chwili
wejścia w życie zmian Regulaminu) zostanie powiadomiony o takich zmianach i o
możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian rodzi w takim wypadku skutek w
postaci wypowiedzenia umowy łączącej Użytkownika z Serwisem.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
„Digital Future sp. z o.o.” sp. k.
ul. Gdańska 90
90-508 Łódź
kyc@Digital-Future.It
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o
świadczenie usług świadczonych w ramach serwisu Bitcurex.com/ Dashcurex.com
Data zawarcia umowy (rejestracji w Bitcurex.com/Dashcurex.com):……………………………………………
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………….
Login:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Data złożenia niniejszego oświadczenia:…………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis:…………………………………………………………………………………………………………………….

PROWIZJA I OPŁATY BANKOWE
Wysokość prowizji zależy od skali, w jakiej handlujesz. Im większy generujesz obrót tym mniejsza prowizja
– progi naliczane są w oparciu o 30-dniową historię transakcji.
Tabela prowizji dla www.bitcurex.com
Próg Opłata Limit
0 0,48% < 0 BTC
I 0,45% > 4 BTC
II 0,42% > 9 BTC
III 0,39% > 18 BTC
IV 0,36% > 35 BTC
V 0,33% > 75 BTC
VI 0,30% > 150 BTC
Indywidualna wysokość prowizji: od 500 BTC
Tabela prowizji dla www.dashcurex.com
Próg Opłata Limit
0 0,50% < 0 DASH
I 0,30% > 8000 DASH
Opłaty bankowe
Wpłata PLN 0 PLN
Wpłata LVP PLN 20 PLN
Wypłata PLN 2 PLN
Wpłata SEPA (SHA) 2,20 EUR
Wypłata SEPA (SHA) 3,65 EUR
Wpłata INT (SHA) 5 EUR
Wpłata INT (BEN) 5 EUR +koszty banków pośredniczących
Wypłata INT (SHA) 0,2% (MIN 5 EUR, MAX 50 EUR)
Wpłata INT (SHA) USD 5,2 USD
Wypłata INT (SHA) USD 0,2% (MIN c.a. 5,2 USD*, MAX c.a.
45USD*)
Komunikat SWIFT dla wypłat INT EUR 2,2 EUR
Komunikat SWIFT dla wypłat INT USD 2,6 USD
Zlecenie wypłaty w bankomacie 20 PLN
Zlecenie wypłaty w bankomacie w

3 opinie o “Polska giełda kryptowalut Bitcurex nadal zamknięta”

 1. A ja się zastanawiam co z danymi osobowymi zgromadzonymi przez Bitcurex. Czy mam powody do obawy jeśli przesłałem im skan dokumentu tożsamości?

  Odpowiedz
  • Jeżeli giełdę przejął nieuczciwy inwestor to twoje obawy są jak najbardziej uzasadnione ale tego na razie nie wiadomo.

 2. Sprawa CUREXu jest do tego stopnia tajemna,że my użytkownicy ,tak naprawdę to nic nie wiemy.
  Hipotez sto, a jaka prawda nie wiadomo.
  CUREX przez swoje postępowanie spowoduje, że ludzie stracą zaufanie do giełd kryptowalutowych.
  Rekinów na giełdach nie jest wielu, większość to drobni gracze.

  Regulamin Biturexu to chyba ich do czegoś zobowiązuje.
  Skoro nie ogłoszono upadłości to spółka dalej istnieje.
  Więc powinny być jakieś komunikaty na stronie.
  Mieliśmy z nimi coś w formie umów, a więc czy to co robią jest zgodne z prawem?
  Do 30 listopada spólki nie wskrzesili, to ci co przesłali v2 o pozostaniu w serwisie są uprawnieni do ubiegania się o zwrot środków po tym terminie.
  Teraz mogą wysyłać wezwanie do zapłaty, doniesienie do prokuratury i pozew do sądu.
  Wcześniej to było domniemanie przestępstwa, a teraz już jest.
  Trzymałam się ściśle informacji z CUREXA , ale minął termin uruchomienia giełdy, a brak nowych komunikatow.
  Myślę, że biction upadnie za dużo na giełdach oszustw, zagrywek niezrozumiałych,brak informacji, ignorowanie uzytkownikow.
  W bankach jest niskie oprocentowanie, ale pewne.
  Niektórzy w curexie potracili po kilkaset tysięcy, ale 10 czy 15 dla drobnego gracza to dużo.

  Najwięcej jest tych małych graczy.

  Odpowiedz

Dodaj opinię